Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény az óvodás korú gyermekek beíratásáról

HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 

a 2024/2025-ös nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATÁSA

a Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsődébe 

(4110 Biharkeresztes Alkotmány utca 35-37.)

a következő időpontokban történik:

2024. április 23-án (kedden) 08.00 - 16.00 óráig,

2024. április 24-én (szerdán) 08.00 – 16.00 óráig.

 

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.  Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el. 

 

Felvehető az óvodába az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Elektronikus jelentkezés esetén kérjük, hogy a fent meghatározott időpontig az alábbi e-mail címre juttassák el a megjelölt dokumentumokat: szivarvanyovoda@freemail.hu

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2024. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában. 

 

A jelentkezéskor be kell mutatni: 

- a kitöltött, mindkét szülő által aláírt, óvodai felvételi kérelmet,

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot, személyi igazolványt), 

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), 

- a gyermek TAJ kártyáját,

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),

- nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§ (2)),

- a gyermek sajátos nevelési igényét, vagy tartós betegségét igazoló szakértői bizottság által kiállított javaslatot vagy orvosi igazolást. 

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, azaz 2024. május 24.

 

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda főigazgatója által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére formanyomtatványon kell 1 példányban írásban benyújtani. 

 

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv  felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

 

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. (1055 Budapest, Szalay A. u. 10-14.)
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő bejelentési kötelezettségét a www.oktatas.hu  oldal Köznevelés
menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudja teljesíteni.