Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás a Városi Művelődési Ház és Könyvtár (4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12. sz.) Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Biharkeresztes Város Önkormányzata

 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-a, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet), továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján alapján

 

pályázatot hirdet a

 

Városi Művelődési Ház és Könyvtár

(4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12. sz.)

 

Intézményvezető (magasabb vezető)

 

munkakör betöltésére.

 

Munkakör megnevezése: Intézményvezető

 

A munkaviszony időtartama:

Az intézményvezető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor. A munkaviszony létesítése 3 hónapos próbaidő kikötésével történik.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre 2022.08.01 - 2027.07.31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, felelősséggel tartozik a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon megőrzéséért, felhasználásának szakszerűségéért és jogszerűségéért. Feladata a jogszabályokban, valamint Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása, az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, a település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézményvezető gyakorolja az intézmény dolgozói fölött a munkáltatói jogkört. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

 

Illetmény és juttatások:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint.

 

Pályázati feltételek:

 • a Rendelet 1. melléklet („Intézménytípusok vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelmények”) 9. pontban meghatározott szakképzettségi, szakképesítési feltételeknek való megfelelés, így:
 • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • nem állhat közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • a Rendelet 4. §-a szerint a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program,
 • végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-testület a személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt ülést tartson,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának sikeressége esetén a vagyonnyilatkozattételi eljárása lefolytatását vállalja.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gulyásné Kovács Gabriella irodavezető nyújt, a 06-54-430-001 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak Biharkeresztes Város Önkormányzata részére történő megküldésével (cím: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. sz.).
 • személyesen, zárt borítékban (Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: BK/2352-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követően a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg.
 • A pályázat eredményéről és a kinevezésről a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő ülésén dönt.

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázati kiírás visszavonásának, valamint a pályázatok elbírálását követően a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.

 

A pályázati felhívás közzétételének helye:

Biharkeresztes Város Önkormányzat internetes portálja, www.biharkeresztes.hu, továbbá a Városi Művelődési Ház és Könyvtár internetes portálja, bkvmhk.monguz.hu.